#RunEveryDay

Úmrtnost při maratonech ( přehled literatury do roku 2019)

every

 

Východisko: Miliony lidí, kteří žijí v komunitě, běhají každý rok maratony. Nezřídka dochází k úmrtím, o nichž se často široce informuje, což může vyvolávat zbytečné obavy z možných rizik. Stejně tak je při pořádání akce důležité rozumné plánování pro tyto případy.

Cíl: Cílem přehledu bylo zjistit riziko úmrtí při maratonu a pravděpodobné místo takových úmrtí, aby byla veřejnost informována o pravděpodobných rizicích a aby se zlepšilo plánování takových akcí.

Návrh: Narativní přehled.

Zdroje údajů:

Primární: PubMed.

Sekundární: Byl navázán kontakt s organizátory a lékařskými týmy konkrétních maratonů a v případě potřeby byly vyhledány údaje na internetu.

Kritéria způsobilosti pro výběr studií: Studie musely uvádět počet účastníků a úmrtí během maratonu nebo do 24 hodin po jeho dokončení. Výsledky týkající se půlmaratonů, ultramaratonů nebo jiných vytrvalostních závodů, jako je triatlon, nebyly zahrnuty.

Výsledky: Riziko úmrtí odhadované v těchto studiích bylo přibližně 0,67 na 100 000 účastníků, tj. 1 úmrtí na 149 968 účastníků.

Ze studií, které uváděly úmrtí podle pohlaví, byla míra úmrtí u mužů 0,98/100 000 (1 na 102 503) oproti 0,41/100 000 (1 na 243 879) u žen. K úmrtím docházelo spíše v poslední čtvrtině závodu.

Shrnutí/závěr: Riziko úmrtí v důsledku účasti na maratonu je malé. Muži jsou ohroženi více než ženy. K úmrtím dochází spíše v pozdějších fázích závodu.

daich

Pozn. s použitím zahraničních materiálů