#RunEveryDay

Únava a CNS (centrální nervový systém)

11821213_426022617585816_1936485072_n-3
                                          

Únava a CNS (centrální nervový systém)

Z nervosvalového hlediska se únava může projevovat buď centrálně, nebo periferně.

Centrálně znamená, že k únavě dochází někdy mezi tím, kdy CNS iniciuje podnět a sval ho přijímá pro následnou kontrakci.

Periferní únava nastává mezi okamžikem, kdy sval přijímá signál a kdy dochází ke skutečné kontrakci.

Únava na obou úrovních se obecně projevuje změnami v zapojení motorických jednotek, zkrácením doby relaxace a snížením nervové signalizace + dalšími změnami. Nahromadění vedlejších metabolických produktů, vyčerpání zdrojů paliva nebo celkový pokles mohou ovlivnit nervosvalový systém snížením silového výkonu.

Pozornost bude upřena ke změnám, ke kterým dochází na trase signalizace CNS pro zapojení svalů. Důraz není kladen na to, co přesně způsobuje nervosvalovou  únavu, protože to se u každé události liší, ale na to, jak se projevuje během závodu a jak s ní bojovat. Existuje několik různých faktorů, které lze změnit, aby se zabránilo únavě z nervosvalového hlediska. Změny, které mohou nastat z nervosvalového hlediska, které mohou zvýšit výkonnost, zahrnují zvýšení aktivace svalových vláken, snížení času potřebného k aktivaci svalu a zvýšení rychlosti rozvoje síly.

Rozhodnutí CNS o specifikách aktivace svalových vláken ovlivňuje jak anaerobní atributy, tak i nervosvalové vlastnosti.

Existuje několik možných způsobů, jak aktivovaná svalová vlákna mohou oddálit únavu.

Zaprvé, nárůst zásoby svalových vláken, které jsou k dispozici k výkonu, čímž se oddaluje únava.

Zadruhé, během únavy dochází ke snížení síly, takže oddálit signál nastupující únavy.  

Trénink zaměřený na snížení stupně aktivace potřebného k tomu, aby se tato vlákna mohla zapojovat, umožňuje schopnost zapojovat taková vlákna, až když je únava vysoká.

V jedné studii byla zjištěna významná korelace mezi úrovní nervosvalové aktivity a běžeckým výkonem na 3 a 5km.  V podstatě běžci, kteří dokázali udržet vyšší úroveň svalové aktivace během střední části pětikilometrového běhu, byli schopni udržet vyšší rychlost atím pádem měli lepší výsledné časy.  To ukazuje, že udržení zapojení svalů během distančního závodu je důležitým faktorem úspěchu. Pokud to propojíme zpět s modely únavy tak je jasné, proč tomu tak je. U běžců, jejichž zapojení svalových vláken klesá, se únava dostavuje dříve. V závislosti na modelu únavy je trénink zaměřený na zvýšení zapojení svalových vláken během náročného tréninku a může být jedním ze způsobů, jak s tímto problémem bojovat. Pokud dokážeme "vynutit" zapojení během těžké únavy pomocí aktivit s vysokou silou, bude se tak trénovat udržení zapojení svalových vláken během závodu.

Určité předběžné důkazy proto lze pozorovat u silově vytrvalostního tréninku.

Dalším zajímavým zjištěním v této studii je nárůst nervosvalové aktivity na konci závodu, aby běžci zvládli "závěrečný spurt". Schopnost zapojovat další motorické jednotky  při velké únavě v závěru závodu ovlivňuje schopnost zvýšit rychlost v průběhu závodu a i závěrečné fázi závodu. Toto by mohlo poskytnout vysvětlení, proč těžký odporový trénink nebo sprint zlepšuje výkonnost při vytrvalostním běhu - protože zvyšuje celkový fond svalových vláken, která se mohou zapojit. Určitým důkazem pro tuto myšlenku je, že v jedné studii rychlost závěrečného kola a závěrečného spurtu nesouvisela s VO2max nebo ekonomikou běhu, ale s neuromuskulární schopností, která určovala závěrečný spurt.

Při distančním běhu pracují různá svalová vlákna tak, že se střídají - některá svalová vlákna pracují,  zatímco jiná odpočívají, a pak se ostatní zacyklí a převezmou práci. To dobře funguje při nízké intenzitě, ale se zvyšující se intenzitou je třeba vyvinout větší sílu, takže se musí aktivovat více vláken, aby se zvýšila intenzita výkonu. Doba, po kterou mohou svalová vlákna pracovat a odpočívat, se zkracuje. Jakmile se dostaví únava, pracující vlákna začnou ubývat a jsou povolána nová vlákna, která se hůře rekrutují. Když únava nabývá na intenzitě, dochází k poklesu počtu rekrutovaných svalových vláken, protože se snižuje nervosvalový pohon. Zde přichází ke slovu zvýšení počtu zapojených svalových vláken. Ani při maximálních "dobrovolných" kontrakcích člověk nikdy nemůže plně rekrutovat všechna svá svalová vlákna. Vždy existuje rezerva. Výzkum prokázal, že dobře trénovaní sportovci jsou schopni využít větší procento této rezervy než netrénovaní. U běžců na dlouhé tratě, kteří zřídkakdy provádějí aktivity s vysokou fyzickou náročností, jako je sprint, bude celkový počet rekrutovatelných vláken nižší než u těch běžců, kteří  mají svalová vlákna díky tréninku "nachystána" pro jejich vlastní zapojování se do činnosti s vysokou náročností.  Zvýšení zásoby vláken umožňuje více svalových vláken zapojit nebo zacyklit, a tím oddálit únavu.

Dalším nervosvalovým faktorem je rychlost rozvoje síly. Jak již bylo řečeno, doba, kterou má běžec na vytvoření síly, dokud je noha na zemi, je velmi omezená. Při jedné studii prokázali, že nemáme čas dosáhnout maximální úrovně síly ani během sprintu. Jde tedy spíše o rychlost vyvinutí síly. Pokud mohou být vytrvalci trénováni tak, aby zvýšili rychlost rozvoje síly, umožňuje to několik prospěšných adaptací.

Při pomalých rychlostech to znamená, že pracují s nižším procentem své maximální produkce síly,  což by mělo prodloužit vytrvalost. Při závodních rychlostech to také znamená, že mohou vytvářet síly potřebné k rychlejšímu běhu v závodním tempu. Tím pádem lze kontakt se zemí zkrátit, protože k vygenerování síly není potřeba tolik času. Předchozí výzkumy ukázaly, že zkrácení doby kontaktu se zemí má za následek zkrácení doby, po kterou je třeba "pracovat" s hmotností  běžce a tím zlepšit ekonomičnost běhu. Jedním z výsledků tréninku, který zlepšuje rychlost síly je zkrácení doby potřebné k aktivaci svalu. Výzkum využívající výbušné síly, který provedl Mikkola a kol. ukázal, že zařazením prvků na rozvoj výbušnosti do tréninku vytrvalců lze dosáhnout zvýšení rychlosti aktivace svalů (2007).

Další výzkum v oblasti anaerobních a neuromuskulárních faktorů, které mají vliv na vytrvalostní běh jasně ukázal, že jsou těmi, které oddělují nejlepší běžce od těch ostatních.

CNS je často přehlíženým faktorem běžeckého výkonu. Většina distančních trenérů je zvyklá rozpoznat únavu, která je důsledkem běhu velkého objemu kilometrů nebo náročných tréninků. Co však nechápou, je únava CNS. Únava, kterou pociťujeme po absolvování sprintů na 50m, je nám zcela cizí - je pro nás cizím pojmem. Distanční trenéři musí rozpoznat únavu CNS a zavést pro ni strategii zotavení, stejně jako při zotavování po dlouhém běhu. Kromě toho mohou trenéři plánovat strategie pro zlepšení neuromuskulární výkonnosti běžce  využitím tréninkových postupů ke zlepšení svalové výkonnosti, zapojování svalových vláken a koordinace.

 

Pozn. s použitím zahraničních materiálů