#RunEveryDay

Rekreační běžci a jejich vlastní cesta ke zranění souvisejícím s běháním

Kvalitativní tematická analýza


Cíl: Rekreační běh je jednou z nejrozšířenějších volnočasových pohybových aktivit na světě a je spojen s vysokou mírou zranění souvisejících s během (RRI). O názorech rekreačních běžců mužského pohlaví na etiologii a léčbu RRI je známo jen málo.

Návrh: V rámci interpretační fenomenologické analýzy byla od účastníků shromážděna kvalitativní data prostřednictvím rozhovoru a reflexivní tematická analýza byla použita k vytvoření náhledu na zkušenosti a vnímání účastníků v souvislosti s RRI.

02_G_AW20_RB_S1_RIDERNEO_U_EXT

Materiály a metody: Dvě skupiny s celkem šesti (průměrný věk 37,8 ± 9,5 let, 16,5 ± 13,1 let běžeckých zkušeností) rekreačními běžci byly použity k získání údajů týkajících se jejich chápání příčin RRI, prevence a léčby. Rozhovory byly vyhodnoceny pomocí šestifázového přístupu reflexivní tematické analýzy s cílem vytvořit a interpretovat témata v rámci dat.

Výsledky: Analýza identifikovala tři témata (mysl, tělo a vzdělání), která jsou pro předcházení RRI rozhodující. Mysl se vztahuje k sebepochopení a sebeřízení osobních limitů, které jsou nezbytné pro prevenci RRI. Tělo odráží stupeň fyzické kondice nezbytné pro běh bez zranění, zatímco vzdělání naznačuje pochopení toho, jak správně sestavit běžecký program.

Při společném pohledu na tato témata lze vidět, že tvoří model "vnitřního místa zranění", který zdůrazňuje přesvědčení běžců, že RRI souvisí s jejich rozhodnutími ohledně tréninku a běhu a že předcházení zranění je v jejich osobní kontrole.

Závěr: Rekreační běžci se při řízení tréninkové zátěže, kondice a RRI spoléhají spíše na vlastní řízení, které je výrazně ovlivněno jejich myslí a vzděláním.

super1

Pozn. s použitím zahraničních materiálů