#RunEveryDay

Běh a kolenní artróza: Systematický přehled a metaanalýza

Jak to tedy vlastně je?? Někdy mně to tak připadne, že z artrózy se stala taková "módní" záležitost.  Čím to je způsobeno??

Jedna vědecká studie z roku 2017:

Osteoartritida (OA) je chronické onemocnění charakterizované bolestí, poruchou funkce a jistými omezeními. Byla identifikována řada rizikových faktorů pro artrózu kolene, jako je obezita, povolání a zranění.

Souvislost mezi artrózou kolene a fyzickou aktivitou nebo konkrétními sporty, jako je běh, není tak úplně jasná. Předchozí recenze a důkazy, které o tom informují, představují protichůdná nebo neprůkazná zjištění.

Proto cílem tohoto systematického přehledu bylo zjistit souvislost mezi běháním a rozvojem artrózy  kolene.

Studie: Systematický přehled a metaanalýza.

Metody vlastní studie: Byly prohledány čtyři elektronické databáze spolu s citacemi vhodných článků a recenzí. Dva recenzenti nezávisle prověřovali názvy a abstrakty podle předem specifikovaných kritérií způsobilosti.

Články byly také nezávisle posuzovány z hlediska způsobilosti. Vhodné studie byly ty, ve kterých byl běh nebo sporty související s běháním (např. triatlon nebo orientační běh) hodnoceny jako rizikový faktor pro vznik nebo progresi artrózy kolene u dospělých jedinců. Relevantní výsledky zahrnovaly (1) diagnózu artrózy kolene, (2) rentgenové markery artrózy kolene, (3) operaci kolenního kloubu z důvodu artrózy, (4) bolest kolene a (5) postižení související s kolenem. Riziko zkreslení bylo posuzováno pomocí Newcastle-Ottawské stupnice.

Byla provedena metaanalýza náhodných účinků s případovými kontrolními studiemi zkoumajícími artroplastiku.

Výsledky: bylo posuzováno 1322 záznamů.

Z toho bylo posouzeno 153 článků; 25 bylo způsobilých, popisujících 15 studií: 11 kohortních (6 retrospektivních) a 4 případové kontrolní studie.

Výsledky studií s diagnostickým výsledkem artrózy kolene byly nejednoznačné. Některé radiografické rozdíly byly pozorovány u běžců, ale pouze na začátku v rámci některých podskupin.

Metaanalýza dokonce naznačila ochranný účinek běhu proti operaci kvůli artróze kolene.  Důkazy týkající se symptomatických výsledků byly neprůkazné.

Závěr: Není možné jednoznačně určit roli běhu u artrózy kolene.

Důkazy střední až nízké kvality nenaznačují žádnou souvislost s diagnózou artrózy kolene, pozitivní souvislost s diagnózou artrózy kolene a negativní souvislost s operací artrózy kolene.

Konfliktní výsledky mohou odrážet metodologickou různorodost.

K objasnění rozporů je zapotřebí více důkazů z dobře navržených prospektivních studií.

flexlite-520a9fd3

Pozn. s použitím zahraničních materiálů