#RunEveryDay

Jak nakupovat

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babos-sports.cz. Práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Objednáním zboží kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se k tomu, že se jimi bude řídit a postupovat v souladu s nimi.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu. Od tohoto data se dále počítají všechny související lhůty.

Kupní smlouva může být také uzavřena prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky. V tomto případě dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy kupující od prodávajícího obdrží prostřednictvím komunikace na dálku shrnutí veškerých podstatných náležitostí, tj. specifikace zboží, ceny, způsobu dodání, nákladů na dodání a způsobu placení.

Veškeré objednávky přijaté přes internetové rozhraní (nákupní košík), nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu obchod@babos-sports.cz, jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání.

S každou dodávkou (případně při osobním převzetí) je automaticky odeslán daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Předmětem prodeje kupní smlouvy jsou pouze položky zboží prezentované v internetovém obchodě, pokud nebylo sjednáno mezi kupujícím a prodávajícím jinak.

Prezentované akce platí do vyprodání zásob, případně do uvedeného data.

V případě, že zboží již nebude skladem, se prodávající zavazuje, že bude kupujícího neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s kupujícím domluví na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, nebo částečné vyřízení objednávky). Nedohodne-li se kupující s prodávajícím do 5-ti pracovních dnů, kupní smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě, že je kupující spotřebitel, má dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok odstoupit od kupní smlouvy má kupující i v případě, že objednávku učiní po internetu s osobním odběrem.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na e-mailovou adresu obchod@babos-sports.cz, nebo k tomu může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

V případě, že kupující není spotřebitel, ale zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

Peníze prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než prodávající obdrží vracené zboží (případně než kupující prokáže, že vracené zboží již bylo prodávajícímu odesláno).

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, při dodržení všech níže uvedených podmínek:

 

 • zboží nesmí být použité
 • zboží musí být v originálním obalu a kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
 • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, vzniká prodávajícímu právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. V takovém případě může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Tyto náklady můžou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

 

 • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál daňového dokladu
 • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující, vracené zboží musí být při přepravě pojištěno
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková zásilka nebude ze strany prodávajícího přijata

Doprava a převzetí zboží

1. osobní odběr – objednané zboží si může kupující vyzvednout po předchozí dohodě na adrese: Brno – Husovice, Vranovská ul.40 ve dvoře.

2. Česká pošta – Obchodní balík (doba dodání od expedice zásilky do 24 hod). Pokud nebude kupující doručovatelem zastižen, zásilka bude uložena na poště, kde si ji může kupující do 4 dnů vyzvednout.

Cena přepravy (balné neúčtujeme): Česká pošta - Obchodní balík: 121 Kč

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat Českou poštu osobně v den doručení na jakékoliv její pobočce.

Možnosti plateb

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě www.babos-sports.cz jsou konečné, včetně DPH a kromě poštovného (případně dopravného) k nim již nejsou připočítávány žádné další poplatky jako balné, pojistné atd.

Zboží může kupující platit buď hotově při převzetí zásilky (při osobním odběru nebo při zaslání zboží na dobírku), nebo převodem z účtu. V tomto případě bude zboží zasláno kupujícímu po připsání platby na účet prodávajícího: 7108320227/0100 + variabilní symbol (číslo prodejního dokladu).

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodávajícího.

Doručení

Expedice zboží probíhá do 48 hod od obdržení objednávky. Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Standardní dodací lhůta je 5 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. O expedici zboží bude kupující informován emailem či telefonicky v okamžiku předání zásilky přepravci. Ve výjimečných případech může dojít z důvodu velkého zájmu o zboží ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě bude prodávající neprodleně informovat kupujícího emailem či telefonicky.

Informace pro zákazníky ze Slovenska

Prodávající dodává zboží i na Slovensko. Balíky jsou zasílány prostřednictvím České pošty, doba dodání od expedice zásilky je 4–7 dní.

Poštovné na Slovensko činí 270 Kč.

Objednávky na Slovensko je možno platit bankovním převodem i na dobírku.

Po uskutečnění objednávky je kupujícímu automaticky odesílán email s potvrzením objednávky. V něm jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro převod peněz – částka, číslo účtu, variabilní symbol, název banky atd. Po provedení bankovního převodu jsou peníze prodávajícímu obvykle připsány během 5 – 7 dní. Zboží je kupujícímu odesláno ihned po připsání peněz na účet prodávajícího.

Odpovědnost za vady, záruka na zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že objednané zboží při převzetí nemá vady a hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající se u oprávněných reklamací, které se projeví v záruční době, zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu a druhu závady realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, odstraněním závady opravou, případně slevou z kupní ceny.

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na daňovém dokladu, faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 

 • neodborným použitím
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Reklamace zboží

Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

V případech, kdy kupující obdržel:

 

 • zboží poškozené
 • zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.)
 • došlo jiné zboží, než bylo objednáno

může kupující tyto zásilky reklamovat. O reklamaci nejdříve kupující informuje zákaznické oddělení prodávajícího na e-mailové adrese obchod@babos-sports.cz nebo na telefonním čísle +420 603 761 530 a následně kupující odešlete zásilku zpět prodávajícímu s kopií faktury, případně jiného daňového dokladu. Po posouzení oprávněnosti reklamace na straně prodávajícího je kupujícímu zasláno vyjádření a v případě, že bude reklamace oprávněná, zašle prodávající zpět kupujícímu buď zboží nové, opravené nebo poskytne kupujícímu slevu z prodejní ceny či vrátí zpět peníze.

Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu:
Baboš SPORTS
Vranovská 40
614 00 Brno

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. Reklamované, opravené nebo vyměněné zboží zašle zpět na svoje náklady prodávající.

Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na: obchod@babos-sports.cz

Výměna zboží při špatně zvolené velikosti

Při výměně zboží u špatně zvolené velikosti neúčtuje prodávající kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné pouze v případě, že bylo zboží prodáno za původní maloobchodní cenu bez dodatečných slev. V opačném případě je vyměněné zboží zasláno zpět na náklady kupujícího. Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodávajícímu hradí vždy kupující.

Ochrana osobních údajů

Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu kupujícími při koupi Zboží a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu.  Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností a zároveň pro využití v rámci nabízení Zboží Prodávajícího a (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu apod.).

Prodávající bude s těmito údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace.

K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

V případě, že má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.

Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:

 

 • jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,
 • jestliže by rád získali informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,
 • jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,
 • chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů,

Prodávající jako správce zpracovává vše souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž registrovaný zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.

Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na Stránkách.